Statut - Atribuţiile organelor asociaţiei PDF Imprimare Email
Miercuri, 18 Noiembrie 2009 14:00
Index articol
Statut
Scopul Asociaţiei
Durata de funcţionare şi patrimoniul iniţial
Membrii asociaţiei
Drepturile şi obligaţiile asociaţilor
Atribuţiile organelor asociaţiei
Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei
Toate paginile

ATRIBUTIILE ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL AL ASOCIATIEI

 

Organul suprem de conducere al Asociatiei  este Adunarea Generalã a membrilor Asociatiei  având urmãtoarele atributii:

 • Discutarea, aprobarea, modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare, de Crestere, statutului, actului constitutiv al asociatiei ;
 • Aprobarea programelor, planurilor referitoare la realizarea scopului, scopurilor asociatiei , precum si asigurarea mãsurilor pentru realizarea acestora;
 • Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei ;
 • Aprobarea executiei bugetare al anului financiar încheiat, a bilantului contabil si stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmãtor;
 • Stabilirea cotizatiilor, taxelor si a altor contributii de naturã material, financiar, de scop comun;
 • Raportarea si acceptarea raportului presedintelui executiv si a directorului economic;
 • Discutarea cererilor de aderare la asociatie;
 • Alegerea si revocarea membrilor consiliului director si stabilirea competentei si rãspunderile acestora;
 • Alegerea si revocarea cenzorilor sau dupã caz membrilor comisiei de cenzori;
 • Hotãreste asupra înfiintãrii respectiv desfiintãrii de filiale de afiliere ;
 • Hotãreste cu privire la modificarea actului constitutiv si al statutului;
 • Hotãreste cu privire la dizolvarea, lichidarea asociatiei , precum si la stabilirea destinatiei bunurilor rãmase dupã lichidare.
 • Discutarea oricãror probleme, acte si fapte, care sunt în legãturã cu asociatia.
 • Adunarea generalã se întruneste cel putin o datã pe an si are drept control asupra consiliului director si asupra cenzorilor.

Adunarea generalã a Asociatiei  se întruneste în sesiuni ordinare si extarordinare.

În sesiuni ordinare anual, în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie. Se convoacã de Biroul executiv al asocaitiei sau de presedintele asociatiei  la initiativa Consiliului Director, sau la propunerea unei treimi din membrii Asiociatiei . Convocarea va fii in forma scrisa , comunicata cu cel putin 8 zile inainte de data desfasurarii adunarii extraordinare.

Adunarea Generalã este valabil constituitã dacã sunt prezenti 2/3  din numãrul total al membrilor asociatiei . În cazul în care la prima convocare nu s-a întrunit numãrul necesar de membrii, se convoacã o a doua adunare generalã în decurs de o lunã si care va fi valabil constituitã indiferent de numãrul prezenti.

Hotararile Adunarii Generale se iau cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul de voturi a membrilor prezenti cu drept de vot, cu exceptia aprobarii si modificarii actului constitutiv si a statutului, caz in care se cere o majoritate de cel putin doua treimi din numarul prezenti cu drept de vot.

 

Consiliul Director

Consiliul Director este organul executiv al Asociatiei, este ales de Adunarea Generala, pe o perioada de 3 ani. Mandatul membrilor Consiliului Director este pana la revocare de catre Adunarea Generala. Structura si numarul membrilor Consiliului Director este stabilit de Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director. Mandatele membrilor Consiliului Director pot fi reinnoite.

Consiliul Director are urmãtoarela atributii:

 • Conduce activitatea operativã a Asociatiei  în perioada dintre adunãrile generale si se întruneste în sedinte ordinare cel putin o datã pe lunã, sau ori de câte ori este nevoie;
 • Aprobã organigrama si politica de personal ale asociatiei , poate elabora un regulament intern de functionare, Regulamentul de crestere;
 • Asigurã aplicarea hotãrârilor adunãrii generale si supravegheazã respectarea perevederilor prezentului statut si Regulamentului de Funtionare si Organizare al asociatiei :
 • Întocmeste si propune spre aprobare adunãrii generale bugetul de  venituri si cheltuieli al asociatiei , si analizeazã periodic executia bugetarã;
 • Aprobã regulamentele de organizare si functionare a organizãrilor asociatiei ;
 • Convoacã adunarea generalã ordinarã si extraordinarã la termenele stabilte în prezentul statut.
 • Discutã si aprobã ordinea de zi a materialelor, care se prezintã în adunarea generalã;
 • Elaboreazã propunerile de modificare a statutului si regulamentului de organizare si functionare a asociatiei;
 • Organizeazã expozitii, licitatii, concursuri, serbãri, si participã la alte manifestãri în scopul popularizãrii zootehniei si obtinerii de venituri pe urma acestora.
 • Decide în probleme privind activitatea Asociatiei  ce nu cad în competenta adunãrii generale;

Hotãrârile Consiliului Director sunt valabile numai, dacã sunt adoptate cu majoritatea simplã a voturilor celor prezenti si sunt semnate de presedintele , de secretar sau de împuternicitii lor.

Consiliul director este format din presedinte, vicepresedinte- director executiv,  si 3 membri.

Presedintele reprezintã asociatia în raporturile cu tertii, în relatii cu diferite institutii, persoane fizice si juridice din tarã si strãinãtate. Presedintele poate fii revocat din functie de cãtre Adunarea Generalã cu votul a cel putin 2/3 din numãrul membrilor , alegându-se un nou presedinte.

 • Încheie acte juridice în numele si pentru Asociatie;
 • Presedintele prezideazã Adunãrile generale a Asociatiei;
 • Ia mãsuri administrative în cazul mãsurilor disciplinare initiate;

Directorul executiv asociatiei are atributiile de:

 • a reprezenta asociatia în lipsa presedintelui ,
 • conduce Cartea Hergheliei si activitatea de crestere a cailor de rasã Lipitanã, conform Regulamentului de crestere si alte legi referitoare la cresterea animalelor de rasã ,
 • Urmãreste si verificã modul cum se realizeazã obiectivele stabilite de Adunerea Generalã ;
 • Organizeazã manifestãrile si activitatea Asociatiei;
 • Conduce operativ activitatea Asociatiei;
 • Convoacã si pregãteste Adunarea Generalã ai Asociatilor;
 • Initiazã mãsuri în cazul problemelor disciplinare, care contravin prezentului statut, act constitutiv si a Regulamentului de crestere;
 • Angajeazã si organizeazã munca operativã a angajatilor;
 • În exercitarea muncii sale în vederea realizãrii scopurilor, obiectivelor Asociatiei, poate transmite anumite sarcini concrete membrilor care au capacitate pentru rezolvarea  sarcinilor  respective. Sarcina transmisã este pe tema concretã, datã pe durata exercitãrii sarcinii;

Casierul este administratorul tuturor bunurilor asociatiei, fiind rãspunzãtor disciplinar, civil, si penal dupã caz pentru prejudicile aduse asociatiei cu intentie sau din culpã. Rãspunde pentr buna pãstrare patrimoniului asociatei.

Comisia de cenzor sau cenzorul  este ales de Adunarea generalã a Asociatiei  o datã la doi ani si are urmãtoarele atributii:

 • Realizeazã controlul financiar intern al asociatiei ;
 • Verificã modul în care este administrat patrimoniul asociatiei;
 • Verificã executia bugetarã a asociatiei ;
 • Prezintã raportul cenzorilor cu ocazia adunãrii generale
 • Poate participa la sedintele consiliului director fãrã drept de vot.

Modificarea statutului si al actului constitutiv al Asociatiei  se poate efectua pe baza hotãrârii organelor de conducere al Asociatiei  cu respectarea prevederilor legale.Ultima actualizare în Joi, 26 Noiembrie 2009 14:55
 

Imagini

Contact

Anunțuri recente

Partenerii

Banner