Statut - Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei PDF Imprimare Email
Miercuri, 18 Noiembrie 2009 14:00
Index articol
Statut
Scopul Asociaţiei
Durata de funcţionare şi patrimoniul iniţial
Membrii asociaţiei
Drepturile şi obligaţiile asociaţilor
Atribuţiile organelor asociaţiei
Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei
Toate paginile

DIZOLVAREA SI LICHIDARE ASOCIATIEI

 

Cazurile de dizolvare a Asociatiei  si destinaTia bunurilor în acest caz.

Asociatia se va dizolva în urmãtoarele cazuri:

  • Când scopurile pentru care a fost înfintatã nu pot fi realizate;
  • Prin hotãrâre judecãtoreascã sau la cererea oricãrei persoane interesate când Asociatia urmãreste un alt scop decât cel pentru s-a constituit;
  • Când realizarea scopului este urmãritã prin mijloace ilicite, sau contrare ordinii publice;
  • Când cauza insolvabilitãtii Asociatia nu-si poate continua activitatea;
  • Când existã imposibilitatea constituirii adunãrii generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociatiei , dacã aceastã situatie dureazã mai mult de un an de la data care, potrivit statutului, adunarea generalã sau dupã caz consiliul director trebuia constituit;
  • Când numãrul asociatilor se reduce sub limita fixatã de lege, dacã nu a fost complinit timp de trei luni;
  • În orice altã situatie hotãrâtã de adunarea generalã;

În caz de dizolvare lichidarea patrimoniului se va face de cãtre biroul executiv al Asociatiei  sau de o comisie constituitã în acest scop de Adunare Generalã.

În caz de dizolvare, dupã dizolvare Asociatia se lichideazã.

În cazul dizolvãrii lichidatorii vor fi numiti de cãtre Adunarea Generalã sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice hotãrârii de dizolvare.

Mandatul consiliului director înceteazã o datã cu numirea lichidatorilor. Imediat dupã intrarea în funcTiune lichidatorii vor face inventarul si vor încheia un bilant care sã constate situaTia exactã a activului si pasivului asociatiei . Lichidatorii sunt obliga

tTi sã primeascã si sã pãstreze registrele si orice alte acte ale asociatiei .

Lichidatorii sunt obligati sã continuie operatiunile juridice în curs, sã încaseze creanTele, sã plãteascã creditorii si dacã numerarul este suficient, sã transforme si restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitatie publicã a bunurilor mobile si imobile.

Lichidatorii rãspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor.

Dupã terminarea lichidãrii, lichidatorii sunt obligaTi  ca în termen de douã luni sã depunã bilanTul, registrul jurnal, si un memorandum, declarând  operaTiunile de lichidare la Registrul asociatiilor la judecãtoria tertorialã unde îsi are sediul.

Publicarea lichidãrii se face prin afisarea la usa instantei în a cãrei circumscripTie teritorialã îsi are sediul  Asociatia în termen de douã lini de la terminarea lichidãrii.

Termenul de contestaTie este de 30 zile libere de la depunerea bilanTului. Dacã în aceastã perioadã nu se înregistreazã nici o contestatie, bilantul se considerã definitiv aprobat si lichidatorii cu autorizarea judecãtoriei vor remite celor în drept bunurile si sumele rãmase de la lichidare, împreunã cu toate registrele si actele asociatiei . Numai dupã aceasta lichidatorii vor fii considerati descãrcati si li se va elibera un act constatator.

În cazul dizolvãrii Asociatiei  bunurile rãmase în urma lichidãrii nu pot fi transmise cãtre persoane fizice.

Bunurile rãmase dupã lichidare vor fi tranmise cãtre o altã asociatie sau fundatie care are ca scop identic cu prezenta asociatie, pe baza deciziei adunãrii generale care a hotãrât dizolvarea.

 

DISPOZITII FINALE

 

Prevederile prezentului statut se completeazã cu celelalte prevederi legale referitoare la asociatii.

Prezentul act constitutiv a fost aprobat de Aduinarea Generalã constitutivã la data de ____________

Redactat si dactilografiat de catre parti, în limba românã, astãzi data autentificãrii, în trei exemplare de valaore egalã din care douã exemplare eliberat pãrtilor.

 

Asociati fondatori:

 

Romfeld János Hermenean Tiberiu       Bartha Robert   Pál Vilmos        Ivácson Pál

Attachments:
Download this file (statutul asociatiei.pdf)statutul asociatiei.pdf[Statutul Asociaţiei Crescătorilor Particulari de Cal Lipiţan din România]92 Kb


Ultima actualizare în Joi, 26 Noiembrie 2009 14:55
 

Imagini

Contact

Anunțuri recente

Partenerii

Banner