Statut PDF Imprimare Email
Miercuri, 18 Noiembrie 2009 14:00
Index articol
Statut
Scopul Asociaţiei
Durata de funcţionare şi patrimoniul iniţial
Membrii asociaţiei
Drepturile şi obligaţiile asociaţilor
Atribuţiile organelor asociaţiei
Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei
Toate paginile

STATUTUL  ASOCIATIEI

CRESCÃTORILOR  PARTICULARI  DE CAL LIPITAN DIN ROMÂNIA

 

PÃRTILE CONTRACTANTE

 

ASOCIATIA CRESCÃTORILOR PARTICULARI DE CAL LIPITAN DIN ROMÂNIA  se constituie pe baza ordonantei a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la Asociatii si fundatii si este fondatã prin libera vointã a  persoanelor:

 • Romfeld János având domiciliul stabil în localitatea Gheorgheni, str. Gábor Áron nr. 46, judetul Harghita, România, cu cetãtenia românã, identificat prin carte de identitate seria HR nr. 027199/15.03.2001 eliberat de politia orasului Gheorgheni, CNP: 1421003190695;
 • Hermean Tiberiu având domiciliul stabil în localitatea Întorsura Buzãului, str. Nucului nr. 2, judetul Covasna, România, cu cetãtenia românã, identificat prin carte de identitate seria KV nr. 024986/12.09.2000 eliberat de politia orasului Întorsura Buzãului, CNP: 1630415140707;
 • Pál Vilmos  având domiciliul stabil com. Joseni, nr. 1317, judetul Harghita, România, cu cetãtenia românã, identificat prin buletin de identitate seria BT nr. 858162/04.05.1983 eliberat de polit a orasului Gheorgheni, CNP: 1590505190704;
 • Bartaha Robert  având domiciliul stabil în localitatea Sfântu Gheorghe, str. Tigaretei nr. 57, judetul Covasna, România, cu cetãtenia românã, identificat prin carte de identitate seria KV nr. 016832/13.04.2000 eliberat de politia mun. Sfântu Gheorghe, CNP: 1680703084451;
 • Ivácson Pál  având domiciliul stabil în orasul Gheorgheni, str. Ady Endre, nr. 13, judetul Harghita, România, cu cetãtenia românã, identificat prin buletin de identitate seria GT nr. 913924/11.10.1996 eliberat de polit a orasului Gheorgheni, CNP: 1640915190697;

Asociatii s-au pronuntat în unanimitate, prin vointa lor liberã si neviciatã, în vederea înfiintãrii ASOCIATIEI  CRESCÃTORILOR PARTICULARI  DE CAL LIPITAN DIN ROMÂNIA  si realizãrii scopului propus.

 

DENUMIREA ASOCIATIEI

Asociatia va purta denumirea “ASOCIATIA CRESCÃTORILOR PARTICULARI DE CAL LIPITAN DIN ROMÂNIA ”.

 

SEDIUL ASOCIATEI

 

Sediul Asociatiei  este în localitatea orasul Gheorgheni, str. Gábor Áron nr. 1A, judetul Harghita, România.

Asociatia CRESCÃTORILOR PARTICULARI  DE CAL LIPITAN DIN ROMÂNIA  este persoanã juridicã românã, de drept privat, neguvernamental, avand caracter civic si îsi desfãsoarã activitatea în conformitate cu legile române si actul constitutiv si statutul asociatiei .

Asociatia poate deschide filiale in tara si strainatate, are dreptul sa se afilieze sau sa devine membru al altor organizatii interne sau internationale poate sã înfiinteze societãti  comerciale respectand legislatia si reglemetarile referitoare.


 

SCOPUL ASOCIATIEI

 

Scopul asociatiei este realizarea unor activitãti în interes general, comunitar sau dupã caz în interesul asociatilor, personal nepatrimonial, precum scopului si obiectivelor formulate în prezentul statut si act constitutiv al asociatiei.

Scopul si obiectivul asociatiei este cresterea , sprijinirea directã a crescãtorilor si ameliorarea calului de rasã Lipitan în vederea pãstrãrii fondului genetic cu caracteristicile morfologice traditionale si actuale ale rasei si ameliorarea în vederea atingeriiparametrilor sportive superioare, în primul rând pentru ramurile de sport hipic: concursuri de atelaje si dresaj, dar care pot fii utilizate performant si în alte sporturi hipice( cãlãria de cursã lungã si cãlãrie de de agrement), care poartã caracteristicile nobile, elegante a calului cu conformatie clasisã de baroc, corespunzãtor si prescriptiilor L.I.F., crearea conditiilor necesare pentru aceste scopuri prin obiectivele sale.

Obiectivele Asociatiei:

 • Asigurarea prin structura sa si prin activitatea pe care  o desfãsoarã, cadrul si conditiile pentru îndeplinirea scopului prevãzut în statut si pentru realizarea aspiratilor membrilor sãi în practicarea cresterii calului de rasã Lipitan.
 • Înfiintarea si editarea regulatã a Cãrtii de herghelie a cailor de rasã Lipitanã detinute de crescãtori particulari asociati din România;
 • Luarea în evidentã si bonitarea efectivelor de cai din rasa Lipitanã;
 • Tinerea continuã a datelor de crestere;
 • Furnizarea informatiilor în cresterea, furajarea, sportului si a valorificãrii. Consultantã de specialitate;
 • Organizarea împerecherilor dirijate;
 • Crearea metodologiei speciale a regimului de evidentã, corespunzãtor scopului de crestere a rasei;
 • Asigurarea  de asistentã tehnicã, servicii si consultant ã juridica si de specialitate în conditii avantajoase membrilor si persoanelor interesate;
 • Organizarea învãtãmântului profesional de specialitate;
 • Realizarea de activitãti promotionale, educationale, întãlniri, dezbateri, conferinte, simpozioane, demonstratii practice, cursuri, precum sprijinirea membrilor de a participa la astfel de manifestãri cu caracter ce se leagã de scopul Asociatiei;
 • Organizarea si participare la  târguri si expozitii interne si internationale, consfãtuiri, prezentãrile rasei bonitare;
 • Protejarea si propagarea rasei;
 • Ca asociatie profesionalã ale crescãtorilor de animele, în special al calului, sustinerea parteneriatului cu Ministerul Agriculturii, Alimentatieisi Pãdurilor în elaborarea politicilor, strategiilor si programelor de crestere si politicilor de produs.
 • Sustinerea intereselor, drepturilor membrilor la toate nivelele si la toate forurile necesare;
 • Sprijinirea, organizarea, derularea de proiecte, a  activitãtilor pentru obtinerea de credite rambursabile, nerambursabile, în vederea dezvoltãrii cresterii de cal Lipitan.
 • Stabilirea de relatii cu organizatii similare din tarã si strãinãtate;
 • Colaborare cu institutiile de specialitate a statului, cu alte asociatii de crestere a cailor si cu organizatii de sport hipic din tarã si strãinãtate;
 • Asigurarea accesului la informatii necesare membrilor pentru realizarea scopurilor;
 • Colaboreazã cu organele sanitar-veterinare în vederea asigurãrii si aplicãrii celor mai eficiente mijloace si mãsuri de prevenire si combaterea bolilor.
 • Promovarea artei de cãlãrie si a culturii de crestere a cailor;
 • Desfãsurarea de alte activitãti în interesul membrilor Asociatiei;

 

DURATA DE FUNCTIONARE A ASOCIATIEI

 

Asociatia a fost constituiã pe duratã nedeterminatã, începând cu data înscrierii ei în registrul asociatilor si fundatiilor la judecãtoria teritorialã unde îsi are sediul.

 

PATRIMONIUL INITIAL AL ASOCIATIEI

 

Patrimoniul initial al Asociatiei  se compune din fonduri bãnesti, alcãtuit din aportul în bani ai fondatorilor formând activul patrimonial în valoare de 5.000.000 lei, adicã cincimilioane lei.

 

Patrimoniul asociatiei

 1. Patrimoniul initial al Asociatiei  se compune din bunuri mobile si imobile, bunuri de folosintã îndelungatã si de scurtã duratã si din fonduri bãnesti, alcãtuit din aportul în naturã si/sau bani al asociatilor, formând activul patrimonial, care trebuie sã fie în valoarea stabilitã de legislatia în vigoare.
 2. Fondurile bãnesti pentru plãti curente se pãstreazã în casieria asociatiei , iar restul în cont bancar.
 3. Categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei :

 

 • Taxa de înscriere pentru membrii fondatori si membri;
 • Cotizatia  membrilor, care va fi stabilitã de adunarea generalã, anual;
 • Achizitionarea de imobile si bunuri de folosintã îndelungatã si scurtã duratã;
 • Venituri realizate din utilizarea si valorificarea bunurilor si produselor primite în acest scop;
 • Donatiile oferite de persoane fizice si juridice din tarã si din strãinãtate Asociatiei  în numerar sau bunuri mobile si/sau imobile
 • Venituri obţinute la cursuri, dezbateri, din organizarea de seminarii, expozitii, alte manifestãri;
 • Resurse obtinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
 • În cazu dacã înfiinteazã societãt societãti comerciale, dividendele obtinute, dacã nu se reînvestesc în aceiasi societãti, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului si obiectivelor asociatiei.
  • Prin orice alte mijloace legale.
 1. Patrimoniul Asociatiei  poate fi folosit numai pentru realizarea scopurilor, obiectivelor si obiectului de activitate al asociatiei , sau pentru activitãti care au ca scop asigurarea fondurilor necesare desfãsurãrii activitãtii, prin activitãti comerciale, servicii, productive, turistice, etc.

MEMBRII ASOCIATIEI

Membrii Asociatiei  pot fii:

 • Membri fondatori
 • Membri
 • Membri sustinãtori

 

MODUL DE DOBÂNDIRE SI DE PIERDERE A CALITÃTII DE ASOCIAT

 

Membru al Asociatiei  pot fi persoane fizice si juridice din tarã care sunt proprietari de cai, cel putin o iapã sau armãsar, care îndeplineste conditiile de înregistrare în Cartea hergheliei, care îsi exprimã optiunea în acest sens, care contribuie la realizarea scopurilor Asociatiei  si acceptã prevederile prezentului statut si act constitutiv.

Persoanele fizice sau juridice , care vor sã devinã asociati, membrii ai asociatiei , odatã cu cel mult 15 zile de la exprimarea de vointã scrisã si, acceptatã de cãtre asociatie, vor declara una sau mai multe iepe sau armãsari corespunzãtori Regulamentului de crestere a Asociatiei înscrisi în Cartea  Hergheliei si vor plãti o sumã stabilitã de organele de conducere al asociatiei , ceea ce reprezintã taxa de înscriere în asociatie. La data plãtii taxei de înscriere la asociatie, persoana fizicã sau juridicã devine membru al asociatiei .

Dupã aceastã datã, membrul are obligatia de a plàti o cotizatie lunarã, o sumã stabilitã de organele de conducere al Asociatiei  plãtibil pânã la  a 15-a zi a lunii respective.

Cererile de aderare se adreseazã organului  de conducere al asociatiei , care va decide cu privire la acceptare sau respingere a cererii. Hotãrârea luatã va fi cominicatã solicitantului în termen de maximum 10 zile de la data luãrii hotãrârii. Orice alte drepturi si obligatiuni ale membrilor vor fi stabilite de organul de conducere a asociatiei .

Se poate acorda calitatea de Membru de Onoare al Asociatiei unor persoane din tarã si strãinãtate , care s-au distins printr-o activitate deosebitã în cresterea cailor si în sprijinul dezvoltãrii acestei activitãti si a Asociatiei. Membrii onorifici se aleg de cãtre Adunarea generalã, pe baza propunerii oricãrui asociat aprobat prin vot majoritar simplu .

Calitatea de membrii sustinãtor se realizeazã prin semnarea declaratiei de aderare si prin acordarea sprijinului cãtre Asociatie. Valoarea sprijinului acordat poate fii conform posibilitãtilor, dar cel putin valoarea cotizatiei.

Un membru al Asociatiei  poate sã-si piardã aceastã  calitate în urmãtoarele cazuri:

 • Nu plãteste cotizatia stabilitã;
 • Nu respectã prevederile prezentului statut si al actului constitutiv;
 • Nu respectã prevederile Regulamentului de Ordine Interioarã si de Crestere;
 • Nu participã activ la realizarea scopurilor asociatiei ;
 • Sãvârseste acte sau fapte, care –direct sau indirect- prejudicieazã asociatia;
 • La cererea membrului, cu conditia ca membrul sã comunice vointa sa organului de conducere înainte cu cel putin 15 zile de la iesire din asociatie.
 • Prin decesul membrului. Mostenitorul, în a cãrui proprietate ajunge calul înregistrat în Cartea hergheliei, poate sã cearã în urmãtoarea jumãtate de an dupã mostenire, prin exprimarea de vointã scrisã adresatã consiliului director, transcrierea calitãtii de membru pe persoana sa, pe baza continuitãtii de drept.
 • Prin decizie juridicã în cazul suspendãrii drepturilor civile.
 • Prin excludere pe baza unor cauze fundamentale.

Se considerã cauzã fundamentalã urmãtoarele fapte: dacã asociatul comunicã constient date eronate, sau nu comunicã deloc date; pe baza drepturilor cuvenite prin calitatea de asociat îsi asigurã avantaje necuvenite de drept , sau cauzeazã voit pagube pentru altii;membru al cãrui efevtiv dispare din orice cauzã si într-un an de la producerea evenimetului nu-si reconstituie efectivul minim cerut de prezentul statut si act constitutiv. În asemnea caz, cel în cauzã are dreptul sã continuie activitatea ca membru sustinãtor, iar în cazul eliminãrii motivului, se  reconstituie calitatea de membru asociat. Excluderea poate fi initiat de oricare membru asociat cu prezentarea detailatã a cauzelor cãtre consiliul director, care egzamineazã cauza, în caz de nevoie cu ajutorul expertilor, pronuntã si înainteazã Adunãrii generale. Evidenta cailor în Cartea Hergheliei se sisteazã. Excluderea nu atinge pretentiile asociatiei, cea ce priveste cotizatiile datorate, sau alte datorii fatã de asociatie.

 


DREPTURILE SI OBLIGATILE ASOCIATILOR

 

Persoanele fizice sau juridice, membri ai asociatiei , dobândesc drepturi si obligatii, ce sunt prevãzute în prezentul satatut.

Drepturile asociatilor:

 • Sã participe la adunarea generalã a asociatiei , fiecare membru având un singur vot;
 • Sã beneficieze de serviciile, facilitãtile oferite si prestate de asociatie;
 • Sã participe la adunãrile, sedintele, festivitãtile organizate de asociatie, cu titlu gratuit, precum si alte drepturi satbilite de organul de conducere al asociatiei .
 • Sã fie alesi în organele de conducere a asocietiei sau la oricare functie al asociatiei, sã fie învestit pentru rezolvarea oricãror probleme  în cazul îndeplinirii de drept comun. ;

Membrii asociati au drepturi egale în probleme organizatorice, iar în problemele de crestere drepturi egale cu numãrul iepelor înscrisi în Cartea hergheliei, dar nici un membru nu poate dobândi mai mult de 40% din numãrul voturilor totale.

Drepturile membrilor de onoare sunt identice cu drepturile membrilor asociati. Membrii sustinãtori au dreptul de consultare si dreptul de a participa la Adunãrile Generale a asociatilor fãrã drept de vot, de a participa la menifestãrile organizate de asociatie cu titlu gratuit.

 

Obligatiile asociatilor:

 • Sã plãteasca taxa de înscriere;
 • Sã plãteascã cotizatia stabilitã;
 • Sã respecte prevederile prezentului statut, precum si orice alte dispozitii prevãzute în actele asociatiei ;
 • Sã participe activ la realizarea scopurilor, obiectivelor asociatiei ;
 • Sã nu sãvârseascã nici un fel de abatere, care ar putea prejudicia direct sau indirect asociatia; precum si alte obligatii stabilite de organul de conducere al asociatiei .

 

Membrii care sunt exclusi sau au iesit din asociatie nu au nici un drept asupra patrimoniului asociatiei .


ATRIBUTIILE ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL AL ASOCIATIEI

 

Organul suprem de conducere al Asociatiei  este Adunarea Generalã a membrilor Asociatiei  având urmãtoarele atributii:

 • Discutarea, aprobarea, modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare, de Crestere, statutului, actului constitutiv al asociatiei ;
 • Aprobarea programelor, planurilor referitoare la realizarea scopului, scopurilor asociatiei , precum si asigurarea mãsurilor pentru realizarea acestora;
 • Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei ;
 • Aprobarea executiei bugetare al anului financiar încheiat, a bilantului contabil si stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmãtor;
 • Stabilirea cotizatiilor, taxelor si a altor contributii de naturã material, financiar, de scop comun;
 • Raportarea si acceptarea raportului presedintelui executiv si a directorului economic;
 • Discutarea cererilor de aderare la asociatie;
 • Alegerea si revocarea membrilor consiliului director si stabilirea competentei si rãspunderile acestora;
 • Alegerea si revocarea cenzorilor sau dupã caz membrilor comisiei de cenzori;
 • Hotãreste asupra înfiintãrii respectiv desfiintãrii de filiale de afiliere ;
 • Hotãreste cu privire la modificarea actului constitutiv si al statutului;
 • Hotãreste cu privire la dizolvarea, lichidarea asociatiei , precum si la stabilirea destinatiei bunurilor rãmase dupã lichidare.
 • Discutarea oricãror probleme, acte si fapte, care sunt în legãturã cu asociatia.
 • Adunarea generalã se întruneste cel putin o datã pe an si are drept control asupra consiliului director si asupra cenzorilor.

Adunarea generalã a Asociatiei  se întruneste în sesiuni ordinare si extarordinare.

În sesiuni ordinare anual, în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie. Se convoacã de Biroul executiv al asocaitiei sau de presedintele asociatiei  la initiativa Consiliului Director, sau la propunerea unei treimi din membrii Asiociatiei . Convocarea va fii in forma scrisa , comunicata cu cel putin 8 zile inainte de data desfasurarii adunarii extraordinare.

Adunarea Generalã este valabil constituitã dacã sunt prezenti 2/3  din numãrul total al membrilor asociatiei . În cazul în care la prima convocare nu s-a întrunit numãrul necesar de membrii, se convoacã o a doua adunare generalã în decurs de o lunã si care va fi valabil constituitã indiferent de numãrul prezenti.

Hotararile Adunarii Generale se iau cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul de voturi a membrilor prezenti cu drept de vot, cu exceptia aprobarii si modificarii actului constitutiv si a statutului, caz in care se cere o majoritate de cel putin doua treimi din numarul prezenti cu drept de vot.

 

Consiliul Director

Consiliul Director este organul executiv al Asociatiei, este ales de Adunarea Generala, pe o perioada de 3 ani. Mandatul membrilor Consiliului Director este pana la revocare de catre Adunarea Generala. Structura si numarul membrilor Consiliului Director este stabilit de Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director. Mandatele membrilor Consiliului Director pot fi reinnoite.

Consiliul Director are urmãtoarela atributii:

 • Conduce activitatea operativã a Asociatiei  în perioada dintre adunãrile generale si se întruneste în sedinte ordinare cel putin o datã pe lunã, sau ori de câte ori este nevoie;
 • Aprobã organigrama si politica de personal ale asociatiei , poate elabora un regulament intern de functionare, Regulamentul de crestere;
 • Asigurã aplicarea hotãrârilor adunãrii generale si supravegheazã respectarea perevederilor prezentului statut si Regulamentului de Funtionare si Organizare al asociatiei :
 • Întocmeste si propune spre aprobare adunãrii generale bugetul de  venituri si cheltuieli al asociatiei , si analizeazã periodic executia bugetarã;
 • Aprobã regulamentele de organizare si functionare a organizãrilor asociatiei ;
 • Convoacã adunarea generalã ordinarã si extraordinarã la termenele stabilte în prezentul statut.
 • Discutã si aprobã ordinea de zi a materialelor, care se prezintã în adunarea generalã;
 • Elaboreazã propunerile de modificare a statutului si regulamentului de organizare si functionare a asociatiei;
 • Organizeazã expozitii, licitatii, concursuri, serbãri, si participã la alte manifestãri în scopul popularizãrii zootehniei si obtinerii de venituri pe urma acestora.
 • Decide în probleme privind activitatea Asociatiei  ce nu cad în competenta adunãrii generale;

Hotãrârile Consiliului Director sunt valabile numai, dacã sunt adoptate cu majoritatea simplã a voturilor celor prezenti si sunt semnate de presedintele , de secretar sau de împuternicitii lor.

Consiliul director este format din presedinte, vicepresedinte- director executiv,  si 3 membri.

Presedintele reprezintã asociatia în raporturile cu tertii, în relatii cu diferite institutii, persoane fizice si juridice din tarã si strãinãtate. Presedintele poate fii revocat din functie de cãtre Adunarea Generalã cu votul a cel putin 2/3 din numãrul membrilor , alegându-se un nou presedinte.

 • Încheie acte juridice în numele si pentru Asociatie;
 • Presedintele prezideazã Adunãrile generale a Asociatiei;
 • Ia mãsuri administrative în cazul mãsurilor disciplinare initiate;

Directorul executiv asociatiei are atributiile de:

 • a reprezenta asociatia în lipsa presedintelui ,
 • conduce Cartea Hergheliei si activitatea de crestere a cailor de rasã Lipitanã, conform Regulamentului de crestere si alte legi referitoare la cresterea animalelor de rasã ,
 • Urmãreste si verificã modul cum se realizeazã obiectivele stabilite de Adunerea Generalã ;
 • Organizeazã manifestãrile si activitatea Asociatiei;
 • Conduce operativ activitatea Asociatiei;
 • Convoacã si pregãteste Adunarea Generalã ai Asociatilor;
 • Initiazã mãsuri în cazul problemelor disciplinare, care contravin prezentului statut, act constitutiv si a Regulamentului de crestere;
 • Angajeazã si organizeazã munca operativã a angajatilor;
 • În exercitarea muncii sale în vederea realizãrii scopurilor, obiectivelor Asociatiei, poate transmite anumite sarcini concrete membrilor care au capacitate pentru rezolvarea  sarcinilor  respective. Sarcina transmisã este pe tema concretã, datã pe durata exercitãrii sarcinii;

Casierul este administratorul tuturor bunurilor asociatiei, fiind rãspunzãtor disciplinar, civil, si penal dupã caz pentru prejudicile aduse asociatiei cu intentie sau din culpã. Rãspunde pentr buna pãstrare patrimoniului asociatei.

Comisia de cenzor sau cenzorul  este ales de Adunarea generalã a Asociatiei  o datã la doi ani si are urmãtoarele atributii:

 • Realizeazã controlul financiar intern al asociatiei ;
 • Verificã modul în care este administrat patrimoniul asociatiei;
 • Verificã executia bugetarã a asociatiei ;
 • Prezintã raportul cenzorilor cu ocazia adunãrii generale
 • Poate participa la sedintele consiliului director fãrã drept de vot.

Modificarea statutului si al actului constitutiv al Asociatiei  se poate efectua pe baza hotãrârii organelor de conducere al Asociatiei  cu respectarea prevederilor legale.


DIZOLVAREA SI LICHIDARE ASOCIATIEI

 

Cazurile de dizolvare a Asociatiei  si destinaTia bunurilor în acest caz.

Asociatia se va dizolva în urmãtoarele cazuri:

 • Când scopurile pentru care a fost înfintatã nu pot fi realizate;
 • Prin hotãrâre judecãtoreascã sau la cererea oricãrei persoane interesate când Asociatia urmãreste un alt scop decât cel pentru s-a constituit;
 • Când realizarea scopului este urmãritã prin mijloace ilicite, sau contrare ordinii publice;
 • Când cauza insolvabilitãtii Asociatia nu-si poate continua activitatea;
 • Când existã imposibilitatea constituirii adunãrii generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociatiei , dacã aceastã situatie dureazã mai mult de un an de la data care, potrivit statutului, adunarea generalã sau dupã caz consiliul director trebuia constituit;
 • Când numãrul asociatilor se reduce sub limita fixatã de lege, dacã nu a fost complinit timp de trei luni;
 • În orice altã situatie hotãrâtã de adunarea generalã;

În caz de dizolvare lichidarea patrimoniului se va face de cãtre biroul executiv al Asociatiei  sau de o comisie constituitã în acest scop de Adunare Generalã.

În caz de dizolvare, dupã dizolvare Asociatia se lichideazã.

În cazul dizolvãrii lichidatorii vor fi numiti de cãtre Adunarea Generalã sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice hotãrârii de dizolvare.

Mandatul consiliului director înceteazã o datã cu numirea lichidatorilor. Imediat dupã intrarea în funcTiune lichidatorii vor face inventarul si vor încheia un bilant care sã constate situaTia exactã a activului si pasivului asociatiei . Lichidatorii sunt obliga

tTi sã primeascã si sã pãstreze registrele si orice alte acte ale asociatiei .

Lichidatorii sunt obligati sã continuie operatiunile juridice în curs, sã încaseze creanTele, sã plãteascã creditorii si dacã numerarul este suficient, sã transforme si restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitatie publicã a bunurilor mobile si imobile.

Lichidatorii rãspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor.

Dupã terminarea lichidãrii, lichidatorii sunt obligaTi  ca în termen de douã luni sã depunã bilanTul, registrul jurnal, si un memorandum, declarând  operaTiunile de lichidare la Registrul asociatiilor la judecãtoria tertorialã unde îsi are sediul.

Publicarea lichidãrii se face prin afisarea la usa instantei în a cãrei circumscripTie teritorialã îsi are sediul  Asociatia în termen de douã lini de la terminarea lichidãrii.

Termenul de contestaTie este de 30 zile libere de la depunerea bilanTului. Dacã în aceastã perioadã nu se înregistreazã nici o contestatie, bilantul se considerã definitiv aprobat si lichidatorii cu autorizarea judecãtoriei vor remite celor în drept bunurile si sumele rãmase de la lichidare, împreunã cu toate registrele si actele asociatiei . Numai dupã aceasta lichidatorii vor fii considerati descãrcati si li se va elibera un act constatator.

În cazul dizolvãrii Asociatiei  bunurile rãmase în urma lichidãrii nu pot fi transmise cãtre persoane fizice.

Bunurile rãmase dupã lichidare vor fi tranmise cãtre o altã asociatie sau fundatie care are ca scop identic cu prezenta asociatie, pe baza deciziei adunãrii generale care a hotãrât dizolvarea.

 

DISPOZITII FINALE

 

Prevederile prezentului statut se completeazã cu celelalte prevederi legale referitoare la asociatii.

Prezentul act constitutiv a fost aprobat de Aduinarea Generalã constitutivã la data de ____________

Redactat si dactilografiat de catre parti, în limba românã, astãzi data autentificãrii, în trei exemplare de valaore egalã din care douã exemplare eliberat pãrtilor.

 

Asociati fondatori:

 

Romfeld János Hermenean Tiberiu       Bartha Robert   Pál Vilmos        Ivácson Pál

Attachments:
Download this file (statutul asociatiei.pdf)statutul asociatiei.pdf[Statutul Asociaţiei Crescătorilor Particulari de Cal Lipiţan din România]92 Kb
Ultima actualizare în Joi, 26 Noiembrie 2009 14:55
 

Imagini

Contact

Anunțuri recente

Partenerii

Banner